Radar
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1
1715


     
2
FR-8065  
   
3
1832


4
1835


5
1935


6
1937


7
1945


8
FR-7062


9
FR-8062


10
FR-1510MARK 3


11
FAR-2117


12 FAR-2127


13 FAR-2137S


14 FAR-2817


15 FAR-2827


16 FAR-2837SNAVnet VX2 Series
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 1724C


2 1824CNAVnet 3D Series
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 NAVnet 3D Series
Định vị GPS, Hải đồ
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1
GP-39 (Mới)
         
2
GP-32


3
GP-37


4
GP-150


5
GP-7000F6
GP-1650W


7
GP-1850W


8
GP-35009
GP-1650WF


10
GP-1850WF


11 GP-3500F12
GP-1670
 

     
 13 GP-1670F
       
14
GP-1870        
15
GP-1870F        

Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FEA-2107


2 FEA-28073 FMD-3100           
FMD-3200/ FMD-3300           

Hệ thống tích hợp hàng hải INS
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 INS VOYAGER
Hệ thống báo động ca trực hàng hải buồng lái (BNWAS)  
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 BR-1000
Máy đo sâu siêu âm (Navigational Echo Sounder)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FE-700


FE-800          

Máy đo tốc độ và hành trình tàu (Doppler Speed Log - SDME)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 DS-802 DS-503 DS-604 DS-30
La bàn vệ tinh và điện từ
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 SC-30


2 SC-50


3 SC-110


4 PG-500


5 PG-7006 C-500Máy lái tự động (Autopilot)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 NAV-520hide