3c590a65-c5d1-40d9-8820-e34ef7b5ea6f.jpg
Bộ hiển thị LED đỏ RD-20 đem lại cái nhìn hợp nhất cho các thông tin cần hiển thị của các cảm biến. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
6764feb9-dd70-46fc-86fc-54ff82d20791.jpg
Bộ hiển thị tách biệt hiện biểu đồ trực quan cho phép bạn xem các dữ liệu mà bạn cần dễ dàng. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
53fe85c2-2d01-4430-aede-2467a18c6d2d.jpg
Màn hình LCD màu 8.4" đem lại cái nhìn hợp nhất cho các thông tin cần hiển thị của các cảm biến. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
6127f79f-ee13-4319-8fd9-2ed90507eeab.jpg
Cần có một ý tưởng hay?
Hãy dùng các màn hình của Furuno chuẩn hàng hải trong buồng lái của bạn. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
4402df19-ed56-416f-82cb-59927794060e.jpg
Cần có một ý tưởng hay?
Hãy dùng các màn hình của Furuno chuẩn hàng hải trong buồng lái của bạn. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
hide