Máy thu bản đồ khí tượng (Weather Fax)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FAX-408
2 FAX-410

Máy thu bản tin an toàn hàng hải Navtex (NAVTEX)
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 NX-700A
2 NX-700B
3 NX-300

Máy thu phát vô tuyến MF/HF, VHF
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FS-1570
2 FS-2570
3 FS-5070
4 FM-8800S
5 FM-8800D
6 RC-1800T

Trạm thông tin vệ tinh tàu biển Inmarsat
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FELCOM-16
2 FELCOM-15
3 FELCOM-70
4 FELCOM-250
5 FELCOM-500

Trạm thông tin vệ tinh VSAT
STT Tên sản phẩm Brochure Hướng dẫn sử dụng Công bố
hợp quy
Anh Việt Anh Việt
1 FV-100
hide