Ngày 7/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP như: đối tượng áp dụng; công suất tàu đóng mới, nâng cấp; hạn mức vay, lãi suất vay, thời hạn cho vay; chính sách bảo hiểm; chi phí thiết kế mẫu tàu, yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu…

Đối tượng áp dụng:
Nghị định này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản.
2. Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ tàu) đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu (thay máy; gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải; trang thiết bị bảo quản sản phẩm, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa) phục vụ hoạt động khai thác hải sản.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản.

Để xem đầy đủ nội dung Nghị định, xin vui lòng click vào Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 đăng trên website www.haidang.vn,  module Hỗ Trợ/Văn bản pháp luật liên quan.
| 1 |
| 2 |
| 3 |
hide