[31/12/2015] - Thông báo về việc ngừng phân phối sản phẩm ICOM